Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ulhówek

Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Łukasz Kłębek Stanowisko:Wójt gminy
Telefon: tel. 84 661 60 05 wew. 27 fax. 84 661 60 44
Email:
Godziny przyjęć:Przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach: - od 7,00 - do 15,00
Obowiązki:1.Kierownikiem Urzędu Gminy jest Wójt. 2.Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy Skarbnika Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 3 . Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta, Sekretarzowi Gminy lub Skarbnikowi Gminy. 4 . Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 5. Wójt podejmuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i pracowników. 6.W drodze zarządzenia Wójt nadaje Urzędowi Regulamin Organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. l.Do wyłącznych kompetencji Wójta należy: l )kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 2)prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy, 3)przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy ,określenie sposobu ich wykonania, 4 )odpowiedzialność za wykonanie budżetu (przedkładanie Radzie Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz przesyłanie do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej -( najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy), 5)ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdanie z jej wykonania, informowanie mieszkańców gminy o założeniach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystania środków budżetowych, 6)oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym, 7)udzielanie pełnomocnictw jednoosobowo działającym kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej, 8)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji p ublicznej ( o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej), 9)wydawanie w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisów porządkowych, 10 )opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, 11 )uczestniczenie w pracach związków między gminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień, 12)załatwianie skarg i wniosków posłów i senatorów oraz interpretacji radnych oraz mieszkańców gminy, 13 )gospodarowanie fimduszem płac i innYmi fimduszami , 14 )zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 15)reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnYm ,a także przed Trybunałem Konstytuc)jnym i organami administracji rządowej, 16)wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.
0 1
Łukasz Kłębek Stanowisko:Wójt gminy
Telefon: tel. 84 661 60 05 wew. 27 fax. 84 661 60 44
Email:
343 3
Łukasz Kłębek Stanowisko:Wójt gminy
Telefon: tel. 84 661 60 05 wew. 27 fax. 84 661 60 44
Email:
344 4
Mariusz Skorniewski Stanowisko:Wójt Gminy Ulhówek
Telefon:846616004
Email:
1163 5