Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ulhówek

Skarbnik

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jolanta Kenig Stanowisko:Skarbnik Gminy
Telefon:846616004
Email:
Obowiązki:

1.Opracowywanie projektów budżetu Gminy. 2.Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych. 3.Wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy. 4. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu. 5. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy. 6.Kontrolowanie gospodarki :finansowej gminy, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sołectw. 7.Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy. 8. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kasą urzędu. 9.Nadzorowanie gospodarki środkami trwałymi. 10 .Realizowanie ustaw Ordynacji Podatkowej i ustawy o :finansach publicznych. 11. Organizowanie obiegu dokumentów finansowych. 

0 2