Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ulhówek

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Ulhówek (ul. Kościelna 1/1, 22-678 Ulhówek, tel: 84 661 60 04, fax: 84 661 60 44, email: sekretariat@ulhowek.eurzad.eu gmina@ulhowek.eurzad.eu), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Ulhówek.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Słomiany, e-mail: tslomiany@ulhowek.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 846616004. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblinych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystapienia z żądaniem zapewnienia dostepczości cyfrowej strony internetowej ,aplikacji moblinych lub jakiegoś ich elementu. Mozna takze zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostepu ,a na przykład przez odczytanie niedostepnego cyfrowo dokumentu ,opisanie zawartosci filmu bez audiodeskrypcji ,itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszajacej żądanie,wskazanie ,o która stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądajaca zglasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą  alternatywnego sposobu dostepu ,powinna takze okreslic dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezłocznie ,nie pózniej niz w ciagu 7 dni od dnia wystapienia z żądaniem .Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest mozliwe,podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszacego żądanie,kiedy realizacja żądania będzie mozliwa ,przy czym termin ten nie moze być dłuzszy niż 2 miesiace od dnia wystapienia z żądaniem. Jezeli zapewnienie dostępczosci cyfrowej nie jest mozliwe ,podmiot publiczny moze zaproponować alternatywny sposób dostepu do informacji.

W przypadku,gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności  lub alternatywnego sposobu dostepu do informacji ,wnoszacy żądanie może złożyc skarę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej ,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej,. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można takze złożyc wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Gminy prowadzą dwa wejscia.Jedno wejscie przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszajacych sie na wózkach inwalidzkich.

Dla osób na wózkach dostepny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.W budynku brak toalety dostosowanej dla potrzeb osób niepelnosprawnych.

Urząd Gminy Ulhowek posiada parking ogolnodostępny.Na parkingu wyznaczone jest jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W przypadku trudnosci w dotarciu interesanta na piętro urzędu istnieje mozliwośc zejscia pracownika merytorycznego na  parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach okreslonych a art.20a,art .20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepoelnosoprawnych  (tj.Dz.U. z 2020 r.poz. 426 z póz.zm.)

10. Informacje dodatkowe

Interesantom zapewnia sie informację na temat rozkładu budynku oraz:

tablica multimedialna( informacyjna) umieszczona na parterze.

Szanowni Państwo ,nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies ,aby spełnic lepiej Panstwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniajac ustawienia przegladarki. Szczegółowe informacje dotyczace cookies.

Urzad Gminy Ulhówek Biuletyn Informacji Publicznej

adres ul. Kościelna 1/1,

22-678 Ulhówek,telefon 84 6616004- Centralka

fax 84 6616044

adres e-mail: sekretariat@ulhowek.eurzad.eu, gmina@ulhowek.eurzad.eu

strona: www.ulhowek.pl