Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ulhówek

Sekretarz

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Alina Konefał-Pilip Stanowisko:Sekretarz
Telefon: tel. 84 661 60 04 wew. 28 fax. 84 661 60 44
Email:
Obowiązki:l. Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu Gminy. W szczególności do zadań Sekretarza najeży: 1 )zapewnianie zgodności wydawanych decyzji i działania obowiązującymi przepisami prawa, Urzędu z 2)organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, 3 )opracowywanie projektu Statutu Gminy , Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Pracy Urzędu, 4 )opracowywanie zakresu czynności dla poszczególnych stanowisk, 5)nadzorowanie czasu pracy pracowników, 6)nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu, 7)sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady i na posiedzenia Komisji. 8)nadzorowanie kompletowania dokumentacji z pracy Rady Gminy i jej organów, 9)nadzorowanie realizacji uchwał Rady Gminy i Zarządzeń \Vójta. lO)zapewnianie w skuteczny sposób publikacji prawa miejscowego, postanowień, decyzji i obwieszczeń oraz wszelkiej informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy, 11 )nadzorowanie wykonywania zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP ,Prezydenta RP , Rady Gminy i Samorządów W si, Referendum stosownie do obowiązujących przepisów prawa, 12)współpracowanie z samorządami wiejskimi i zapewnianie obsługi pracy organów samorządów wiejskich przez pracowników Urzędu Gminy, 13 )nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez pracowników Urzędu Gminy. l4)prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych, 15)sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Ogólno Administracyjnym.
0 1